Diplomirala je fonetiku i njemački jezik i doktorirala u području humanističkih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bila je na nekoliko stručnih i znanstvenih usavršavanju u inozemstvu: na Sveučilištu u Salzburgu u Austiji, na Sveučilišta u Stuttgartu te jedan semestar na University of Iowa u SAD-u. Zaposlena je na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Izvodi ili je izvodila kolegije Opća fonetika, Psihoakustika, Govorničke vrste, Argumentacija, Govorništvo. Radila je kao vanjska suradnica u Službi za jezik i govor Hrvatske televizije, a vodila je više od dvadeset sedmodnevnih radionica u okviru Govorničke škole Ivo Škarić. Objavila je više od 20 znanstvenih i stručnih radova s područja fonetike i retorike. Članica je Hrvatskoga filološkog društva i Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku te članica uredništva časopisa Govor.

MODULI:
Uloga glasa u komunikaciji