PREDAVAČICA: Ivana Mrgan

Aktivnosti su usmjerene unaprjeđenju znanja o postupku i procesu profesionalne selekcije kao i znanja i vještina vezanih uz sudjelovanje u procesu te samoprezentaciju u situaciji selekcijskog intervjua

Cilj modula je predstaviti najnovije trendove na tržištu rada, povezati navedeno sa zahtjevima poslodavcima i pripremiti polaznike/ce za uspješno sudjelovanje u selekcijskom procesu

Nakon ovog modula polaznici/ce će moći:

  1. Navesti osnovne trendove vezano uz kretanja na tržištu rada
  2. Prepoznati osnovne strategije i tehnike pribavljanja kandidata u selekcijskom procesu
  3. Identificirati obilježja i dijelove selekcijskog procesa i intervjua
  4. Navesti učinkovite strategije i tehnike prilikom pripreme i samog sudjelovanja na selekcijskom intervjuu
  5. Primijeniti osnovne strategije i tehnike u situaciji selekcijskog intervjua