Odaberite Vi nas kako bi kasnije netko drugi odabrao Vas!

Aktivnosti radionice usmjerene su prema unaprjeđenju znanja o postupku i procesu profesionalne selekcije kao i znanja i vještina vezanih uz sudjelovanje u procesu te samoprezentaciju u situaciji selekcijskog intervjua.

Cilj modula je predstaviti najnovije trendove na tržištu rada, povezati navedeno sa zahtjevima poslodavca i pripremiti polaznike/ce za uspješno sudjelovanje u selekcijskom procesu.

Radionica traje 4 sata, a sastoji se od predavanja i vježbi usmjerenih na konkretne situacije koje se javljaju u selekcijskom postupku.

Nakon ove radionice polaznici/ce će moći:

  1. Navesti osnovne trendove vezano uz kretanja na tržištu rada
  2. Prepoznati osnovne strategije i tehnike pribavljanja kandidata u selekcijskom procesu
  3. Identificirati obilježja i dijelove selekcijskog procesa i intervjua
  4. Navesti učinkovite strategije i tehnike prilikom pripreme i samog sudjelovanja na selekcijskom intervjuu
  5. Primijeniti osnovne strategije i tehnike u situaciji selekcijskog intervjua

Predavačica: Ivana Mrgan